Покана за свикване на общо отчетно събрание 2010

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ПЕДИАТРИТЕ - СПЕЦИАЛИСТИ ОТ ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА ПОМОЩ”, на основание чл. 26, ал. 1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел свиква редовно общо отчетно-изборно събрание на членовете на “НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ПЕДИАТРИТЕ - СПЕЦИАЛИСТИ ОТ ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА ПОМОЩ”, което ще се проведе на 04.12.2010г.. от 10.00 часа в гр.София в конферентната зала на Хотел централ  форум ул.Цар Борис III №41 при следния дневен ред:

1. Приемане отчет за дейността на Управителния съвет през 2009 г.

2. Приемане на финансов отчет на сдружението за 2009 г.

3. Приемане годишния бюджет на сдружението за 2011 г.

4. Обсъждане на Медицински стандарт по педиятриа

5. Обсъждане провеждането на Четвърта национална практическа конференция по педиатриа

6.Обсъждане участие на НСПСИП в Меморандум и Академия по ваксинопрофилактика

7. Разни

Общото събрание на основание чл. 6, ал. 4 от Устава на сдружението се счита законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на горепосочения кворум, събранието ще се отложи за един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и се счита законно, колкото и членове да се явят.


Проектите за решения са на разположение на всички членове.


Предс. на УС:

Д-р. Клара Балджиева